ยินดีต้อนรับเข้าสู่
หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1.2 ล้านบาท บริษัทได้มีการเติบโตและเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 188 ล้านบาท และทุนเรียกชำระแล้ว 159.04 ล้านบาท